RODO

Klauzula informacyjna RODO – NEO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. 

Zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, Panią/Pana że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEO Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Trójcy pod numerem 41, 59-900 Zgorzelec (zwana dalej „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

 • adresu korespondencyjnego: ul. Daszyńskiego 54a, 59-900 Zgorzelec,
 • adresu email: (biuro@neodystrybucja.pl).

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie oraz w celach:
  • art. 6 ust.1 lit. b) RODO – konieczności dysponowania danymi na potrzeby zawierania umów i ich wykonywania,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – konieczności wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –konieczności realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest komunikacja w trakcie realizacji zawartych umów,
  • weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym weryfikacji danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy i jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń),
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą email i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem (dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń, a podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu),
  • obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
  • archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej,
  • do czasy wycofania zgody.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, 
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. W przypadku uznania, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wobec osób, których dane dotyczą, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.